2014-2020 Vidékfejlesztési Program

 Vidékfejlesztési Program
2014-2020
Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár
Miniszterelnökség
NAK Országos Küldöttgyűlés Gödöllő
2015. április 21.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere
(alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót, mind a KAP II-ből az átcsoportosítást)

• KAP I. pillér (2015-2020): 7 988 m €
– közvetlen támogatások (uniós forrás) – FM
– piaci intézkedések (uniós forrás) – FM
• KAP II. pillér (2015-2020): 4 145 m € = 3,431 mrd € (EU) + 0,714 mrd € (HU)
– vidékfejlesztés (uniós és nemzeti forrás) – ME (Vidékfejlesztési Program – VP)

Összesen: 12,133 milliárd € (több forrás, mint a 2007-2013-as időszakban)
310 Ft/EURO árfolyamon: 3 761 milliárd forint.
Éves átlagban: 627 milliárd forint.
+ Nemzeti támogatási jogcímek (nemzeti forrás) – FM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legfontosabb célkitűzések

• Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek megőrzése és fejlesztése (kertészeti ágazatok, állattenyésztés, élelmiszeripar);
• Mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt fejlesztése, differenciált segítése;
• Versenyképesség javítása, termelési és jövedelembiztonság;
• Környezetkímélő gazdálkodás = erőforrás-hatékonyság;
• Korszerű tudásbővítés, tudástranszfer és innováció;
• Területi kiegyenlítés és fókuszálás;
• Vidéki települések erőforrás-hatékony működése (helyi alapanyagok, szolgáltatások, megújuló erőforrások és együttműködések)
+ 2 tematikus alprogram: Rövid Ellátási Lánc (REL)
Fiatal Gazda (FIG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Főbb változások a 2007-2013 időszakhoz képest
• Új eljárásrend! Az egységes rendszerhez illeszkedő eljárásrend a VP végrehajtására (az ÚMVP-re 2006-2007-ben készített, közigazgatási alapú, túlszankcionáló és bonyolított eljárásrend helyett).
• Merev tengelyek helyett rugalmas prioritások (6 prioritás).
• A VP középpontjában is a KKV-k lesznek.
• Munkaigényes ágazatok kiemelt fejlesztése (zöldség- és gyümölcstermesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar)
• Egyszerűsítés
₋ Egyszerűsített támogatás-típusok bevezetése (egyösszegű átalány, egységköltség, %-ban meghatározott átalányalapú finanszírozás)
₋ Egyszerűsített elbírálás (adott összeghatárig a fejlesztések egyszerűsített követelményei és elbírálása)
• Az előleg, saját teljesítés, természetbeni hozzájárulás, valamint a használt eszköz alkalmazásának lehetősége is megjelenik.
A VP benyújtása, a tervezés állása

• A VP tervezése jelenleg is folyik: Magyarország Kormánya társadalmi egyeztetés után hivatalos tárgyalásra nyújtotta be a VP-t az Európai Unió számára, tartalma kapcsán folyamatosan zajlanak az egyeztetések az Európai Bizottsággal;
• Február 28-án zárult a program teljesen nyilvános társadalmasítása, jelenleg az ott kapott észrevételek feldolgozása zajlik;
• A program Stratégiai Környezeti Vizsgálata márciusban zárul.
• A VP EU-s elfogadása 2015. májusra várható;
• Az elfogadását követően az egyes pályázatok meghirdetése
2015 nyarától.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Támogatások agrárgazdálkodóknak I.

Beruházások (6000 STÉ fölötti gazdaságméret és bevétel):
- Vízgazdálkodási célú beruházások: vízkár-elhárítás, víz-visszatartás, melioráció, öntézés hatékonyságának javítása, öntözésfejlesztés ÚJ!
Támogatási mértékek: 30-50% (kollektív: +10%)
Nagyságrend: max. 500 MFt / projekt (kollektív: min. 50 MFt-tól)
- Állattenyésztés: technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyságot javító ber., trágyatárolás – közös is (az átmeneti mentesség VÉGLEG LEJÁR!),
Támogatási mértékek: 30-50% (kollektív: +10%)
Nagyságrend: max. 500 MFt / projekt (kollektív: max. 1 Mrd Ft)
- Kertészet: technológiafejlesztés, erőforrás-hatékonyságot javító beruházás, termék-feldolgozás
Támogatási mértékek: 30-50% (kollektív: +10%)
Nagyságrend: max. 500 MFt / projekt (kollektív: max. 1 Mrd Ft)
- Kis méretű szántóföldi terménytároló és szárító létesítése és korszerűsítése (dohányágazat is)
Támogatási mértékek: 40-50% (kollektív: +10%)
Nagyságrend: max. 200 MFt/ projekt (kollektív: max. 1 Mrd Ft)
- Kockázat-megelőző beruházások (jégháló, talajgenerátor, stb.) ÚJ
Támogatási mértékek: 50-80% (kollektív: +10%)
Nagyságrend: max. 500 MFt/ projekt
- Agrár-innovációs csoport közös projekt beruházásai (pilote) ÚJ
Nagyságrend: max. 300-500 MFt/ projekt (min. 5-15+ termelő tag)
+ ÚJ! Kis gazdálkodók számára (3000-6000 STÉ között):
átalány fejlesztési támogatás 5 éves FEJLŐDŐ üzleti terv megvalósítására, legalább két részletben (összesen:15 000 EURO/5 év)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Környezet, erdő és gazdálkodás

- Agrár-környezetgazdálkodási többlet-vállalások - 2016-tól ÚJ rendszerben
és Genetikai erőforrások megőrzése és javítása - 2016-tól ÚJ rendszerben
- Ökológiai gazdálkodás (átállási és fenntartási) - ÚJ rendszerben
- NATURA 2000 kifizetések ÚJ!
- Kompenzációs kifizetések természeti és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő térségekben.
- Együttműködésben megvalósuló, fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás ösztönzése és megvalósítása ÚJ!
Erdők esetében: egységköltség alapú fejlesztések, pl:erdősítés, fásítás, agrár-erdészeti rendszerek, erdőpotenciál károsodás (megelőzése és helyreállítása) stb.
Intenzitás: max. 50%, (kollektív: +10%)

Fiatal erdők állománynevelése (egységköltség-alapú) ÚJ!
Erdő telepítése esetén első időszakban (két év) lehet területalapú támogatást igényelni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kertészeti támogatások

Tervezett keret: 220 millió euró, mintegy 70 milliárd Ft (csak a kertészeti ágazat, de akár öntözésfejlesztési, élelmiszeripari és kockázatmegelőző beruházásokon keresztül is).
Műveletek:
• Kertészet versenyképességének javítása.
• Az energiafelhasználás hatékonyságának javítása a kertészeti ágazatokban.
• Fiatal Gazdálkodók kertészeti technológia- és eszközfejlesztése.
Fő célterületek:
• Új, építéssel járó kertészeti technológia: fedett termesztő-berendezések, hűtőházak, tárolók, manipulálók, kapcsolódó beépített technológia stb.
• Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzés: erő- és munkagépek, a post-harvest tevékenység eszközei.
• Ültetvénytelepítés és -korszerűsítés: új ültetvények telepítése, meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.
• Erőforrás-hatékonyság javítás: épületenergetikai, épületgépészeti felújítás, technológiai korszerűsítése, megújuló energiaforrást biztosító technológiák beszerzése és korszerűsítése.
• Geotermikus energiaellátás: termálkút beruházások, használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése, korszerűsítése, visszasajtolást szolgáló beruházások.

A szőlészet és borászat támogatási lehetőségei

A borászat versenyképességének javítása külön jogcím lesz! (4.2.3)
• 2015-2020 között 20 milliárd Ft elkülönített forrás, így nem kell a teljes élelmiszeriparral versenyezni.
• A beruházás versengő pályázatos: a benyújtandó pályázat, különösen üzleti terv egészének értékelése alapján rangsorolva kerül felállításra a ponthatár.
• Támogatási irányok:
– hozzáadott érték növelése, kapacitásbővítés (az értékelés fókusza: versenyképességi cél);
– erőforrás-hatékonyság javítása (az értékelés fókusza: környezeti és klíma célok);
– vegyes célú/tartalmú beruházás
• Közös beruházások előnyt élveznek (pl. palackozó, hűtő, disztribúció, stb.)
• Elismerhető költségek:
– borászati technológiai beruházások;
– a technológiai célokat közvetlenül szolgáló építési munkák (de: ingatlanvásárlás NEM);
– informatika, know-how;
– járulékos költségek (tervezés, engedélyezés, stb.)

 

Élelmiszer-feldolgozás és minőségi rendszerek

Jogosultak: Élelmiszer-feldolgozó mikro- és kisvállalkozások (középvállalkozások: GINOP!) Mezőgazdasági vállalkozások és csoportosulásaik (minden vállalkozás méret)
Keretösszeg: 200 milliárd Ft (ebből 20 milliárd Ft borászat)
Támogatási mértékek: 30-50%; nagyságrend: max. 500 millió Ft/projekt; (kollektív: max. 1,5 milliárd Ft)
Témakörök (műveletek):
– Hozzáadott érték növelése (bevétel)
– Erőforrás-hatékonyságot javító beruházások (kiadás)
– Borászati beruházások (hozzáadott érték és/vagy hatékonyságnövelés)
– REL csoportok tagjainak beruházásai
– Agrár-innovációs együttműködő OCS-k projekt-beruházásai (pilote)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiatal gazdák támogatása a VP 2014-2020 keretében

Cél: Fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek számára lehetőség biztosítása új mezőgazdasági vállalkozás létrehozására.
Keretösszeg: 122 millió euró
Jogosultsági feltételek:
• a pályázat benyújtásakor 40 évesnél nem idősebb természetes személy;
• első alkalommal kezd a gazdálkodásba;
• legalább 6000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik (pl. termőföld esetében földhasználati bejelentés);
• a pályázat benyújtásától számított 6 hónapnál nem régebben mezőgazdasági egyéni vállalkozói regisztrációt kezdeményezett az illetékes hatóságnál;
• gazdasági tevékenysége fejlesztésére megalapozott, fenntartható üzleti tervet nyújt be;
• elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.
Támogatás mértéke: legfeljebb 40.000 eurónak megfelelő forint összeg,
két részletben 75% + legkorábban 36 hónap elteltével, 25%.
--------------------------------------------------------
Fiatal gazdák beruházás támogatási kedvezményei

Mezőgazdasági beruházási támogatások esetén (pl. kertészet, állattenyésztés, öntözésfejlesztés) külön 130 millió eurós forráskeret fiatal gazdák számára.
Az a pályázó, aki a benyújtás időpontjában:
• 41. életévét még nem töltötte be,
• nem régebben, mint öt éve gazdálkodik,
az a tervezetten 50%-os alaptámogatási intenzitás mellett +10% többlettámogatási intenzitásban részesül, függetlenül az előző vagy mostani időszak FIG induló támogatás elnyerésétől.
Tervezetten lehet mikrohitellel kombinálva vagy “hozott hitelhez” kamattámogatás egybeszámítása is (kivéve a FIG induló támogatást).

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram

Cél: közös piacra jutás megszervezése, előnyeinek együttes kihasználása, pl. közétkeztetés, fizikai piac, e-kereskedelem, vendéglátás, stb.
Rövid lánc: max. 1 közvetítő szereplő, (de leginkább közvetlen csoportos)
Szereplők: (= REL Együttműködés tagok): KONZORCIUM
- Mezőgazdasági mikro- vagy kisvállalkozások (min. 5)
- REL Szervező (referenciával rendelkező non-profit szervezet)
Tevékenységek:
- Képzés (kötelező és a tagok által választott)
- Szaktanácsadás (kötelező és a tagok által választott)
- Közös /egyéni piacra jutási beruházások
Támogatás menete – 2 fordulós pályázat és összesen max. 3 év projekt-idő:
- Együttműködés megalakítása / Üzleti terv kialakítása
(benne: közös és egyéni fejlesztési tervek, elemek)
- Megvalósítás: piacra jutás megszervezése/felépítése (szervező) + a piacra jutást célzó beruházások (közös és egyedi)
Vidéki térségek eszközei

Jogosultak: Vidéki térségek = mint az előző programban
(falvak + városok 10 000 lakosig)
Eszközök:
1) Diverzifikáció (on-farm): mezőgazdasági termelő által nem mezőgazdasági tevékenység kezdése. Jellemzően turisztikai vagy kézműves tevékenység, de bármi más, pl. helyi szolgáltatás is lehet.
Átalány-költség (egyszerűsített): 40 000 €/5 év - üzleti terv alapján.
2) Nem mezőgazdasági tevékenység folytatásának beruházásai (kézműves, turisztika, stb.) Hagyományos beruházási projekt (számlás) mikro/kisvállalkozás.
Támogatási intenzitás: 50% (max.: 100.000 EUR)
3) Együttműködési: Kis gazdasági szereplők közös projektjei/fejlesztései.
A közös beruházás és az együttműködés költségei – pl. piacra jutáshoz közös hűtőpult.
4) Együttműködési: Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság (min. 1 mg-i termelő és min. 1 hátrányos munkaerő-piaci csoporttal foglalkozó – szociális, egészségügyi, szemléletformáló, oktatási –szereplő)
5) Vidéki területek kis infrastrukturális fejlesztései: ami nem önkormányzati vagy állami alapfeladatot lát el, de ahhoz kapcsolódhat, Pl. főzőkonyha fejlesztés falvakban, külterületi utak karbantartó gépei, stb.
Változás: új épület NEM, költségtakarékosság IGEN!
Támogatás összeg: 6-100 MFt, támogatási intenzitás: max. 95%
6) Helyi alapszolgáltatások fejlesztései: ami nem önkormányzati vagy állami alapfeladat ellátás, de azt kiegészítheti. Pl. falugondnoki autó (ha nincs vagy 7 évnél idősebb), eszköz, „Jelenlét program”
Támogatás: 75-95%; támogatási összeg: 12-300 MFt
7) LEADER (4 művelet)
• helyi fejlesztési stratégiák készítése;
• helyi stratégiák megvalósítása (helyi pályáztatás);
• Együttműködések;
• szervezés és működés (feladat-finanszírozás)
Támogatás: 50-100%,
támogatási összeg (2. műveletben) max.: 20 MFt / projekt
ÚJ: vállalkozás-félék: csak mikro- és kisvállalkozások részére elérhető!!!
ÚJ: A Helyi Akciócsoport (LEADER Egyesület) működési finanszírozása egyszerűsített lesz, átalány módon (= rész-hozzájárulás) + dolgozhat „kifelé” is = helyi fejlesztési „ügynökség”.
Aktuális pályázati kiírások
2015. április-május

Települési alapszolgáltatások fejlesztése
DIT-ÚMVP 321. intézkedés
Rendelet: 2015. április 17-én jelent meg
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet
A pályázat keretében két célterület került megnyitásra:
1.célterület: támogatás vehető igénybe már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére;
2. célterület: egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztése.
Kedvezményezettek köre: települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok), egyházi jogi személyek.
A pályázat keretében új gépjármű beszerzéséhez lehet támogatást igényelni.
A gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó, egy támogatási kérelemben igényelhető támogatás összege:
• terepjáró esetében: nettó 5 millió Ft,
• mikrobusz esetében: nettó 8 millió Ft.
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.
A támogatható települések köre (MvM rendelet 1. és 2. számú melléklete):
• 5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések (Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkező települések, valamint a kistérségi központok kivételével)
• Kizárólag külterületen, tanyás térségben (ahol a település lakosságának több mint 2 százaléka él) megvalósuló fejlesztésekre jogosult települések
Településenként legfeljebb három gépjárműbeszerzés támogatható!
• Támogatási kérelem benyújtása:
2015. május 4-től forráskimerülésig, de legkésőbb május 13-ig
• Fejlesztés befejezésének határideje: 2015. szeptember 21-ig
• Kifizetési kérelem benyújtásának határideje : 2015. október 5-ig

Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása és Kertészeti gépek beszerzése
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
DIT-ÚMVP 112. intézkedés
Kertészeti gépek beszerzése
DIT-ÚMVP 112. intézkedés
mindkét jogcím esetében:
• Keretösszeg mindkét intézkedés esetében: 10 milliárd Ft
• Jogcímrendelet szakmai egyeztetés alatt áll, várható megjelenése: 2015. április második felében.
• Tervezett pályázási időszak: 2015. május 18 – június 1.

 

 

 

 

Tervezett VP források

Cikk/
kód         Intézkedés/alintézkedés/művelet megnevezése                                Teljes közkiadás (Mrd Ft)
14. cikk Tudás transzfer és információs akciók                                                                              8,62
15. cikk Tanácsadási szolgáltatás, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások                     13,63

16. cikk Minőségi rendszerek mezőgazdasági termékekre, élelmiszerekre                                 10,07
17. cikk Beruházás tárgyi eszközökbe                                                                                        458,20
18. cikk Mezőgazdasági termelő potenciál helyreállítása/megelőzés                                           6,30

19. cikk Mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztése                                                     60,03
20. cikk Alapvető szolgáltatások és falumegújítás vidéki területeken                                        73,06

21-26. cikk Beruházások erdőterületek fejlesztésébe és erdő-megújításba                               62,741
27. cikk Termelői csoportok létrehozása                                                                                     25,24
28. cikk Agrár-környezetvédelem és éghajlatváltozás                                                              191,46
29. cikk Ökológiai gazdálkodás                                                                                                    63,24
30. cikk Natura 2000 és Víz Direktíva kifizetések                                                                        61,36
31. cikk Kifizetések természeti és egyéb sajátos hátrányokkal küzdő térségekben                    22,86
33. cikk Állatjólét                                                                                                                         43,53
34. cikk Erdő-környezetvédelem /genetikai erőforrások                                                             15,50
35. cikk Együttműködés alapú fejlesztések                                                                                 15,34
36. és 37. cikk Mezőgazdasági kockázatkezelés (pü. eszközei)                                                  28,59

42-44. cikk EMVA LEADER (Helyi Fejlesztési Stratégiák és megvalósítás)                                57,53
Technikai segítségnyújtás (TS)                                                                                                   26,13
TS-ből MNVH funkciók                                                                                                                18,65
Összesen                                                                                                                                1243,50