Megjelent az MVH 19/2015 (I. 23.) számú Közleménye

A közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknövelése (a továbbiakban: ÉLIP) jogcím keretében nyújtott támogatás kifizetésének igénylésének részletes rendjét határozza meg és a támogatás kifizetése igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti.

A közlemény elérhetősége:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk...

Javasoljuk, hogy a kifizetési kérelem benyújtása előtt győződjön meg arról, hogy kérelme tartalmazza valamennyi előírt csatolandó mellékletet, valamint azt, hogy abban a megfelelő igazoló dokumentumokkal alátámasztott, a valóságnak, a tényleges megvalósításnak megfelelő adatok szerepeljenek!
I.A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei
1.Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek száma
2.Kifizetési kérelem benyújtásának és az abban foglaltak alapján megállapított támogatási összeg kifizethetőségének követelményei az ügyfél személyével szemben.
Az ügyfél nem állhat csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt
1.A kifizetési kérelemmel történő elszámolás módja
A számlarészletezőnek minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
•hivatkozás az elszámolni kívánt számviteli bizonylat (számla) sorszámára
•a számlatétel ÉNGy kódja vagy árajánlatos tétel esetén szöveges megnevezése, a tétel mennyisége, a tétel nettó értéke, a tételre felszámolt ÁFA mértéke vagy a tétel bruttó értéke
•a számlarészletező kiállításának dátuma
•a számla kibocsátójának cégszerű aláírása
1.Hiánypótlás és eljárás felfüggesztése
Amennyiben az elektronikus úton benyújtott kifizetési kérelem nem tartalmazza hiánytalanul a kérelem elbírálásához szükséges adatokat, az MVH megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra, vagy nyilatkozattételre hívja fel az ügyfelet, figyelembe véve az MVH tv. 41. §-ának általános rendelkezéseit.
1.A kérelem visszavonásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek és a lemondás
•Visszavonás
•Lemondás
•Támogatási rendelet I. esetében
•Támogatási rendelet II. esetében
I.A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok
A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH-hoz lehet benyújtani.

A Vhr. szerinti általános benyújtási időszak:
2015. február 1. – augusztus 31.

ÉLIP I.-II. esetében az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de
legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani.

2015. május 31. napját követően kifizetési kérelmet még akkor sem nyújthat be, ha egyébként erre a megvalósítási határidejét tekintve lehetősége lenne!

ÉLIP III. esetében az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, aki 2015. május 31. napját megelőző hat hónapon belül valósítja meg a műveletet, annak 2015. május 31-ig kell benyújtani.
A kifizetési kérelem benyújtásához Ügyfélkapu (felhasználói név, jelszó) szükséges. Az elektronikus kifizetési kérelem benyújtás módjáról részletesebb felvilágosítást jelen közlemény 2. számú mellékletét képező dokumentumban talál.
I.A kérelmek elbírálása
Az MVH az MVH tv.-ben, a Vhr.-ben és a támogatási rendeletekben foglalt szempontok alapján bírálja el a beérkezett kérelmeket, és dönt a kifizetési kérelmek jóváhagyásáról, hiánypótlásáról vagy elutasításáról.
I.Az ügyfél egyes kötelezettségei, ellenőrzések
1.Az ügyfél kötelezettségei
1.Vhr. szerinti kötelezettségek
1.Minden beruházásra egyaránt vonatkozó kötelezettségek
2.Építési beruházásokra vonatkozó kötelezettségek
2.A kérelem módosításával, illetve egyéb módosításokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek
3.Jogcímspecifikus kötelezettségek
•Támogatási rendeletként eltérő jogcímspecifikus kötelezettségek
1.Ellenőrzések
•Az MVH a kifizetési kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálni.
I.Kifizetési kérelemmel történő elszámolás különös feltételei
a.A támogatási rendelet I. alapján benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan:
•2010. december 23. előtti jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén:
•2010. december 23. és 2011. március 5. között jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén:
•2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén:
a.A támogatási rendelet II. alapján benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan:
b.Támogatási rendeletként eltérő jogkövetkezmények
•A támogatási rendelet I. szerinti jogkövetkezmények
•A támogatási rendelet II. szerinti jogkövetkezmények
I.Közlemény kapcsolódó mellékletei és a benyújtandó dokumentumok listája
Mellékletek:
1. számú melléklet - Önellenőrzési lista
2. számú melléklet - Segédlet elektronikus felület használatához
3. számú melléklet - ÉNGY import segédlet
4. számú melléklet - Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) közleménye
5. számú melléklet - Nyilatkozat az építési műszaki ellenőr ellenjegyzésével
6. számú melléklet - Árajánlatos tételek indoklása
7. számú melléklet - D0065-01- A támogatási határozatban jóváhagyottól eltérő munkanembe tartozó építési tételek bejelentésére szolgáló betétlap
8. számú melléklet - Kifizetési kérelem - NÉBIH igazolás
9. számú melléklet - Kitöltési útmutató
Kizárólag a hiánypótlási felszólításban előírtak, illetve nyilatkozattételi kötelezettség postai úton történő teljesítésére szolgáló mellékletek:
10. számú melléklet - ÉLIP KK_főlap
11. számú melléklet - D0034-03 Számla_és_Bizonylatösszesítő_A_betétlap
12. számú melléklet - D0035-03 Számla_és_bizonylatösszesítő_B_betétlap
13. számú melléklet - D0053-01 Árajánlatos_tétel_bejelentő_lap
14. számú melléklet - D0054-03 Építési_tételek (ÉNGY) betétlap
15. számú melléklet - D0055-02 Tételrészletező_betétlap
16. számú melléklet - D0077-05 Nyilatkozat_közbeszerzési_eljárás_lefolytatásáról
I.Kapcsolódó jogszabályok
II.A közlemény hatálya
Jelen közlemény kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 104/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény és a 170/2014. (X. 14.) számú MVH Közlemény, valamint 197/2014. (XII.12.) számú MVH Közlemény hatályát veszti.
További információk megtalálhatóak a www.kormany.hu, valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen, illetve telefonon az MVH központ és a regionális illetékességű megyei kirendeltségek ügyfélszolgálatán.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok az irányadóak.
Az összefoglaló nem tartalmaz minden részletet, ezért feltétlenül tanulmányozza a teljes közleményt!